II. Порядок прийняття попередніх рішень

Предыдущая27282930313233343536373839404142Следующая

1. ПРК виносяться митними органами стосовно товарів, які є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), у тому числі стосовно КО.

2. ПРК видається декларанту або уповноваженій ним особі та діє протягом трьох років з дня його прийняття, якщо факти та умови, на основі яких було прийнято це рішення, залишатимуться незмінними.

3. Після закінчення строку дії ПРК втрачає чинність, що не перешкоджає декларанту або уповноваженій ним особі звернутися з новим зверненням про прийняття ПРК.

4. З метою одержання ПРК декларант або уповноважена ним особа подає (надсилає) до митного органу письмове звернення про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару, у тому числі КО (далі - звернення) щодо одного найменування (артикула) товару за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

5. До звернення декларанта або уповноваженої ним особи додаються:

зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту);

технічні умови, технологічні схеми виготовлення товару (за наявності);

фотографії, креслення товару (за наявності);

дозволи й сертифікати уповноважених державних органів (за наявності);

специфікації, каталоги та паспортні дані про товар виробника (за наявності);

сертифікати походження товару, дозволи, маркувальні етикетки (за наявності);

зразки товарів (за наявності).

Документи подаються у вигляді оригіналів або їх копій. Якщо оригінали документів складені мовою, відмінною від української або офіційної мови митних союзів, членом яких є Україна, то декларант або уповноважена ним особа забезпечує їх переклад українською мовою.

6. За наявності конфіденційної інформації про товар (наприклад, у назві товару або у складі товару) декларант або уповноважена ним особа зобов'язаний повідомити у зверненні про характер такої інформації.

Реєстрація звернення відбувається в день його фактичного отримання митним органом.

7. Звернення декларанта або уповноваженої ним особи про прийняття ПРК, що надійшло до митного органу, реєструється у встановленому порядку в журналі реєстрації та обліку звернень про прийняття ПРК (далі - Журнал ПРК). Форма Журналу ПРК наведена в додатку 2 до цього Порядку.

8. Якщо звернення подається в інтересах декларанта або уповноваженої ним особи, то до звернення додається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства України.

9. Строк прийняття ПРК становить 30 календарних днів з дня отримання митним органом відповідного звернення. Цей строк може бути продовжений керівником митного органу або особою, яка виконує його обов'язки, але не більше ніж на 15 календарних днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення письмово або в електронному вигляді, до закінчення 30-денного строку із зазначенням причин.10. У разі неподання декларантом або уповноваженою ним особою разом зі зверненням всіх необхідних документів та відомостей для прийняття ПРК строк прийняття ПРК відраховується з дати подання декларантом або уповноваженою ним особою всіх документів, яких бракувало. При цьому декларанту або уповноваженій ним особі надається письмове або електронне повідомлення про необхідність подання додаткових документів у строк не пізніше 15 календарних днів з дня отримання звернення.

11. У разі ненадання декларантом або уповноваженою ним особою передбачених цим Порядком документів чи відомостей або встановлення факту здійснення розгляду іншим митним органом звернення цього декларанта або уповноваженої ним особи щодо ідентичного товару митний орган відмовляє у розгляді звернення з обґрунтуванням причин, що стали підставою для відмови в прийнятті ПРК, з поверненням проб і зразків товару (у разі їх подання).

Відмова в розгляді звернення не перешкоджає повторному зверненню декларанта або уповноваженої ним особи за умови усунення причин, що були підставою для відмови.

12. Посадова особа ВМП перевіряє в базі даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС) наявність ПРК або Рішень на ідентичні, аналогічні або подібні товари до зазначених декларантом або уповноваженою ним особою відомостей у зверненні.

Наявність ПРК перевіряється за допомогою програмно-інформаційного комплексу "Реєстр попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТ ЗЕД" ЄАІС (далі - Реєстр ПРК ЄАІС).

Наявність Рішень перевіряється за допомогою бази даних "Класифікаційні рішення" програми "Інспектор 2006" ЄАІС.

13. Якщо митним органом раніше було прийнято Рішення стосовно товару, що є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), декларанта або уповноваженої ним особи і таке Рішення не змінено і не скасовано, а також якщо факти та умови, на основі яких було прийнято Рішення, залишаються незмінними, то ПРК не надається, крім випадків, коли розглядається надання ПРК на КО.

14. Протягом наступного робочого дня після оформлення ПРК його електронна копія разом з наявними фото товару вноситься посадовою особою ВМП до Реєстру ПРК ЄАІС.

15. Інформація про прийняті митними органами ПРК, за винятком інформації, що є конфіденційною, оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, відповідно до вимог статті 23 Кодексу.

16. Оригінал ПРК видається (направляється) декларанту або уповноваженій ним особі, копія залишається в митному органі, який його видав.

17. ПРК застосовується всіма митними органами при митному оформленні.

18. Відсутність ПРК не є підставою для відмови в митному оформленні, крім випадків, коли до митного оформлення надається КО.

19. Оригінал ПРК та його копія подаються декларантом або уповноваженою ним особою до митного органу одночасно з документами для митного оформлення товару, відомості про який наведені у цьому ПРК.

Посадова особа митного органу після звірення копії ПРК з оригіналом повертає оригінал декларанту або уповноваженій ним особі. Копія ПРК залишається в митному органі.

20. При митному оформленні митні органи проводять ідентифікацію товару з метою встановлення відповідності його характеристик відомостям про товар, наведеним у ПРК.

21. У разі встановлення факту невідповідності товару відомостям, наведеним у ПРК, митним органом, яким виявлено невідповідність, надається інформація про цей факт митному органу, який видав ПРК, після чого приймається рішення щодо митного оформлення пред'явленого товару згідно із законодавством України.

Митний орган, який видав ПРК, відкликає таке ПРК у порядку, визначеному статтею 23 Кодексу.

22. У разі втрати оригіналу ПРК митний орган, який його видав, за вмотивованим зверненням видає декларанту або уповноваженій ним особі дублікат ПРК.

Видача дубліката здійснюється протягом 10 днів з дати подання заяви на підставі відомостей, які зберігаються в справах митного органу, який його видав. На дублікаті ПРК проставляються дата та номер оригіналу, замість якого він виданий. При цьому над реєстраційним номером зазначається слово: "ДУБЛІКАТ".

Відмітка про видачу дубліката ПРК вноситься до Реєстру ПРК ЄАІС протягом наступного робочого дня після оформлення дубліката ПРК.

Строк дії дубліката ПРК не може перевищувати строку дії ПРК, замість якого він виданий.

Видавати дублікати ПРК має право лише митний орган, який видав оригінал (або його правонаступник).

23. ПРК оформлюється на бланку митного органу за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

24. Порядок заповнення граф ПРК.

У графі 1 зазначається повне найменування митного органу, який видав ПРК.

У графі 2 зазначається реєстраційний номер ПРК.

Реєстраційний номер ПРК має такий вигляд:

"ПРК - XXX - УУУУ - ZZ" (у разі коли ПРК видається на товар, крім КО);

"ПРК - КО - XXX - УУУУ - ZZ" (у разі коли ПРК видається на КО),

де "XXX" - перші три цифри коду митного органу, який прийняв ПРК;

"УУУУ" - порядковий номер ПРК;

"ZZ" - останні дві цифри поточного року.

У графі 3 зазначаються в називному відмінку реквізити декларанта або уповноваженої ним особи (повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові/, місцезнаходження/місце проживання/, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), контактний телефон).

У графі 4 зазначається дата видачі ПРК.

У графі 5 зазначається десятизначна товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД.

У графі 6 зазначаються повна назва товару, його марка, модель, сорт, артикул, модифікація, розміри, розфасування, комплектність, виробник, країна походження.

У графі 7 зазначається детальний опис товару з наведенням усіх відомостей, що є визначальними для віднесення цього товару до десятизначної товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, яка наводиться у графі 6. За потреби даються посилання на додатки до ПРК, що містять зображення товарів, їх параметри, окремі характеристики тощо.

У графі 8 зазначається обґрунтування видачі ПРК (посилання на нормативно-правові акти з питань класифікації товарів, Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД, відповідні примітки до розділів та груп, пояснення до товарних позицій УКТ ЗЕД тощо).

У графі 9 оригіналу ПРК або його дубліката проставляється підпис керівника (або заступника керівника) митного органу та вказуються прізвище та ініціали виконавця.

У разі надання декларантом або уповноваженою ним особою зразків товару або його упакування (тари) на зворотному боці ПРК роздруковується фотографія товару та/або його упаковки.


8006876985394095.html
8006898015619092.html
    PR.RU™