Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами

Предыдущая31323334353637383940414243444546Следующая

(ст. 265). Предметом цього злочину є радіоактивні матеріали,їхпоняття дано при аналізі злочину, передбаченого ст. 261.

Об'єктивна сторона злочину полягає у незаконному (без пе­редбаченого законом дозволу) придбанні, носінні, зберіганні, вико­ристанні, передачі, видозміненні, знищенні, розпиленні, руйнуванні радіоактивних матеріалів. Для відповідальності досить вчинення однієї з цих дій.

Поняття придбання, носіння і зберігання дано при аналізі злочи­ну, передбаченого ст. 263. Під використанням радіоактивних мате­ріалів слід розуміти їх застосування або користування ними. Пере­дача радіоактивних матеріалів аналогічна за своїм змістом цьому поняттю у ст. 263. Видозмінення радіоактивних матеріалів — це внесення в них будь-яких змін. Знищення радіоактивних матеріа-

лів — це приведенняїх до непридатного стану. Розпилення —цедії, які розсіюють (розносять) радіоактивні матеріали у повітрі найдрібнішими частинками. Руйнування означає пошкодження предме­тів, в яких знаходяться радіоактивні речовини або ядерні матеріали.

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочину є поводжен­ня з радіоактивними матеріалами без передбаченого законом дозволу.

Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Мотив і мета можуть бути різними.

Суб'єктом цього злочину може бути будь-якаособа, яка досяг-ла 16-річного віку.

У частині 2 ст. 265 передбачена відповідальність за незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, якщо воно спричинило загибель людей або Інші тяжкі наслідки. До незаконного поводжен­ня з радіоактивними матеріалами можливий тільки прямий умисел, а щодо загибелі людей або інших тяжких наслідків — необереж­ність (злочинна самовпевненістьабо злочинна недбалість).

Покарання за злочин: за ч.1 ст. 265 — позбавлення волі на строк від двох до п'яти років;за ч.2 ст. 265 — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Погроза вчинити викрадення або використати радіоак­тивні матеріали (ст. 266). Предметом злочину є радіоактивні ма­теріали. Їх поняття дано при аналізі злочину, передбаченого ст. 261.

Об'єктивна сторона злочину виражається у погрозі вчинити викрадення радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були підстави побоювати­ся здійснення цієї погрози.

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 2 ст. 266, поля­гає у погрозі використати радіоактивні матеріали з метою спричи­нення загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були підс­тави побоюватися здійснення цієї погрози. Погроза має бути справжньою та реальною і адресується суб'єктам, зазначеним у ч. 1 ст. 266. Злочин вважатиметься закінченим, якщостане відомо про погрозу, тобто з того моменту, коли таабо іншаособа сприйняла погрозу.Суб'єктивна сторона цих злочинів характеризується прямим умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочинів є спеціальна мета, а саме: примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-якудію або ут-

риматися від неї, або мета — спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Суб'єкт злочинів — будь-яка особа.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 266 — позбавлення волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 266 — позбавлення волі на строк до п'яти років.


7968616289306341.html
7968674099835415.html
    PR.RU™