ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ ПРАЦІ

123456

Мовні й технічні помилки заважають науковому керівникові зосередитися на смислі роботи, логічності доказів і здійснених узагальнень, правильності висновків. Полегшення сприйняття змісту роботи – уніфікація її технічного оформлення:

Вид вимоги Зміст вимоги
Обсяг ≈ 25–28 стор.; основна частина 19–25 стор., вступ і висновки – по 2–3 стор.; список джерел включаються до нумерації сторінок, але не враховуються
Формат А4
Кегль Times New Roman
Розмір кегля
Інтервал 1,5
Береги зліва – не менше 25 мм справа – не менше 10 мм знизу і зверху – 20 мм
Відступ абзаців 1,25 см
Нумерація сторінок у верхньому правому куті аркуша, на титульному аркуші номер не ставиться, розмір 14 (у Word автоматично проставляється 12 розмір)
Лапки Українські лапки мають такий вигляд: ''…'', а не «…» (російські) і не “…” (англійські). Українські лапки можна вставити в режимі Вставка→Символ→'' ''.

До інших технічних вимог належать такі:

- необхідність розрізняти дефіс (-) і тире (–). Зокрема дефіс з’єднує частини складних слів (напр., комунікативно-прагматичний, будь-який), використовується в скороченнях, напр., ін-т, ун-т. Натомість тире є розділовим знаком, що вживається для прямої мови, для позначення пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить тощо. Тире ставиться між цифрами (пор. сімнадцять-вісімнадцять але 17–18). Тире використовується також при оформленні списку використаних джерел.

- між словами обов’язково має бути пробіл, проте не більше одного пробілу.

Щоб перевірити кількість пробілів між словами, можна скористатися функцією Отобразить все знаки(позначка на панелі Меню комп’ютера або комбінація клавіш Ctrl + *).

Ініціали вміщуються в одному рядку з прізвищем, дефіси, скошені лінії не переносяться на наступний рядок. Щоб виправити – пробіл нерозривний, виділити + натиснути та утримувати клавіші Shift + Ctrl + пробіл. Також можна, натискаючи пробіл, змістити ініціали на наступний рядок або зменшити інтервал між літерами (Формат → Шрифт → Интервал), але не більше, ніж на 0,2 пт.

Рубрикація – графічний поділ тексту наукової праці на складові частини (абзаци, розділи, підрозділи тощо), графічне відділення од­нієї частини від іншої, а також використання заголовків і нумерації.

Абзац (англ. paragraph) – частина тексту між двома абзацними відступами. Є логічним щаблем у подачі матеріалу. Ознаки:

1. Зв’язність викладу– абзац має бути присвячений викладу однієї ідеї. Речення повинні бути логічно зв'язані. Якщо читачеві доводиться перечитувати абзац двічі або тричі, це означає, що абзац не узгоджений, речення не випливають логічно одне з одного. Щоб розбити занадто довгий абзац (сторінка) на менші за обсягом, слід знайти в ньому місце, де спостерігається відхилення від ідеї, заявленої на початку. Натомість занадто короткий (1–3 рядки) абзац слід розширити або зв'язати його з іншим абзацом. Небажано, щоб абзац у межах підрозділу містив лише одне невелике речення.2. Узгодженістьвикладу– в узгодженому абзаці кожне речення чітко співвідноситься з тематичним реченням, а також із попереднім і наступним реченнями. Засоби підвищення узгодженості, так звані конектори, до яких належать вставні слова й конструкції (напр., однак, натомість, при цьому, на перший погляд тощо).

▓ Зверніть увагу на необхідність правильного вирівнювання в межах абзацу,

▓ Міжрядковий інтервал у роботі має бути полуторним. Інтервал між абзацами слід зробити так само полуторним.

▓ Якщо по закінченні абзацу в рядку залишається одне слово, його можна підтягти а) редагуванням тексту абзацу; б) зменшивши міжзнаковий інтервал (виділити відрізок тексту, й перейти до Формат → Шрифт → Интервал), але не більше, ніж на 0,2 пт.

Кожний розділ з нової сторінки. Це стосу­ється також вступу, переліку умовних скорочень, висновків до розділів, загальних висновків, додатків і списку використаних джерел. Назви розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів нумеру­ються арабськими цифрами.

Номер підрозділу складається з двох цифр: перша є номером розділу, до якого входить підрозділ, а друга – номером підрозділу. Цифри розділяють крапкою. У кінці номера підрозділу також ставлять крапку, після якої в тому самому рядку друкують заголовок.

Зауважте, що в разі, коли на сторінці наприкінці розділу залишаються тільки один-чотири рядки, бажано підтягти їх на попередню сторінку, скориставшись такими прийомами:

Таблиці. Таблиця суттєво полегшує сприйняття тексту і розміщується після першої згадки про неї в тексті. Великі таблиці краще перенести в додатки.

Ілюстрації.Основні види ілюстрацій, які використо­вують у науковій праці, – це рисунок, схема, діаграма, графік, малюнок. Ілюстрації розміщують безпосередньо після першої згадки про них у тексті роботи або на наступній сторінці. У тексті роботи слід надати пояснення до ілюстрації. Підпис, "Рис." або "Мал." і порядковий номер ілюстрації. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад "рис. 2.1" (перший рисунок другого розділу).

Тільки загальноприй­няті скорочення слів і словосполучень і писати їх правильно. До скорочень, що не потребують спеціальних пояс­нень, належать такі: р. – рік; рр. – роки; та ін.[1] – та інші; див. – дивись; акад. – академік; проф. – професор; доц. – доцент; і т.д. – і так далі; пор. – порівняй; див. – дивись; н. е. – нашої ери; до н. е. – до нашої ери; і т. ін. – і таке інше; напр. – наприклад; і под. – і подібне.

Цитують уривок, який містить у собі логічно завершену думку, частину фрази або окремі слова. Текст цитати береться в лапки і наводиться без жодних змін, зі збереженням особливостей авторського написання, зокрема орфографії, пунктуації й шрифтових виділень. Відхиленнями від цього правила можуть бути:

1) пропуски окремих слів і фраз, за умови, що думку автора не буде спотворено, а пропуск буде позначено трьома крапками (при цьому розділові знаки, що стояли перед або після випущеного тексту, не зберігаються);

2) зміна відмінка слова для підпорядкування його синтаксичній будові фрази, частиною якої вона є.

Загальні вимоги до введення цитат й основні правила їхнього оформлення (Семінар 3):

Не повинна бути надмірною (за виключенням випадків, де використання значної кількості цитат є виправданим, напр., цитування тексту художнього твору під час його аналізу в тексті курсової роботи), адже перевантаженістьтексту цитатами надає роботі компілятивного характеру і створює враження, що автор не має власної думки. Доцільно використовувати точний переказ чужих думок, який їх не спотворює. Перефразування, як і цитата, має супроводжуватися посиланням па використане джерело.

Якщо на одній сторінці наводиться декілька посилань на одне й те саме джерело, тоді в другому і наступних посиланнях замість номера джерела пишуть [там само] і, якщо потрібно, номер сторінки, на яку роблять посилання, наприклад [там само,с. 16].

Оскільки під час написання роботи список використаних джерел постійно поповнюється й редагується, бажано в оформленні посилань замість порядкового номеру праці зазначати прізвище її автора і рік її виходу, напр., [Коломієць 2003, с. 187], [Gimson 1996, с. 56], [Во­робьева 1993, с. 112]. Лише наприкінці виконання наукової праці, перед її остаточним поданням на кафедру є сенс перевести посилання в цифровий вигляд, напр., [Коломієць 2003, с. 187] → [15, с. 187], [Gimson 1996, с. 56] → [27, с. 56], [Воробьева 1993, с. 112] → [7, с. 112].

Якщо науковець, наводячи цитату, виділяє в ній конкретні слова для того, щоб посилити їхнє значення, він має зробити в дужках відповідне застереження і вказати свої ініціали, наприклад, (виділено мною. – Н. Д.), (курсив наш. – Н. Д.),(підкреслено мною. – Н. Д.),(розрядка моя. – Н. Д.). Аналогічне застереження роблять при самостійному перекладі рідною мовою іншомовної цитати: (переклад наш. – Н. Д.).

Стилістично коректним уважається не починати речення або абзацу з прізвища. Зверніть увагу – коли дужки з посиланнями знаходяться в кінці речення – крапка ставиться після дужок.

Посилання, як правило, роблять наприкінці наведеної цитованої або перефразованої думки іншого автора. Проте, якщо при перефра­зуванні прізвище автора або посилання на його працю згадується на початку речення, логічно після цього вставити відповідне посилання.


7965273603634060.html
7965400681202886.html
    PR.RU™